5000-5399
Sites per thema:
psy0 algemeen
psy1 systemen
psy2 denken
psy3 brein
psy4 individu
psy50 diagnostiek
psy54 behandeling
psy6 optimaal
psy7 groepen
psy8 suboptimaal
psy9 optimaal

5385 Vrouw45+DE 45+ VROUW

Een groeigroep

Eindverhandeling Riet De Waele T20

Synopsis:

Onderwerp thesis:

Het geven van de cursus “constructief denkende vrouwen 45j” voor mijn stage in het 3 en 4de jaar AIP, heeft er mij geïnspireerd een thesis te maken over groeigroepen voor vrouwen 45+. Integratief ben ik op zoek gegaan wat groepstherapie, groeigroepen, trainingen en counseling in groepen betekende. Specifiek naar alles wat met vrouwen in "middenleeftijd" te maken had. Andere benamingen zijn vrouwen "in de overgang" of "derde levensfase". De middenleeftijd begint bij sommige al op 45 jarige leeftijd.

Inhoud thesis:

Mijn thesis bevat 2 grote indelingen, met één voor- en één nawoord. Eerste gedeelte met 3 onderwerpen en onderverdelingen over vrouwengroepen +45.

Het tweede gedeelte ook met 3 onderwerpen en onderverdelingen over veranderingen die gebeuren rond de middenleeftijd en de problematiek daarrond.

Bijlage:

Cursus "constructief denkende vrouwen +45j". Met een voorstelling PPT gegeven aan medewerkers P&P Consult.

De cursus bestaat uit 8 sessies. Bij elke sessie theorie en opdrachten.

Als besluit een eindevaluatie.

Wijze onderzoek:

Ik ben met veel enthousiasme gestart na de uitleg van Kris Roose tijdens een sessie “hoe een eindverhandeling brengen op de Wikipedia”.

In het begin was het niet zo eenvoudig. Ik begon met opzoekingswerk, uit zoveel mogelijk verschillende bronnen vond ik ideeën.

De 5 krachten van het constuctief denken hebben mij hierbij geholpen, voornamelijk het "doorzettingsvermogen".

Van nieuwe elementen op basis van opgedane ervaringen en verzamelende inspiraties nam ik nota's.

Deze gegevens bracht ik van tijd tot tijd in op de wiki-site.

Na een paar maanden begon ik alles uit te werken en te ordenen.

Ik kwam tot een structuur met hoofd- en onderverdelingen.

Doelstellingen:

Meer inzichten krijgen, waar vrouwen rond de middenleeftijd mee geconfronteerd kunnen worden. Bijleren hoe je als consulent op een goed niveau vrouwengroepen begeleid.

In de toekomst wil ik verder cursussen geven, met thema’s relevant aan de groep en meegaand me de sociale evolutie.

Integratieve visie:

Mijn eigen visie op de inhoud van de theorie, heb ik ingebracht na het bolletje.

Specifiek:

Meer objectieve kennis van de menselijke behoeften gekregen.

Grotere diepgang en beleving van het mooie in het leven.

Al lerend en stimulerend ben ik beter gaan functioneren.

Resultaat:

Veel meer zelfvertrouwen gekregen door te werken aan mijn thesis.

Ik voel mij nu meer ervaringsdeskundige en beter gespecialiseerd om vrouwen te begeleiden.

Een constructievere levensmentaliteit geeft me nu een betere levenskwaliteit.


Inhoud

Voorwoord:

Derde levensfase: leren loslaten en nee zeggen.

Inleiding:

Cursus “constructief denkende vrouwen.

Groeien in groep

Counseling in groep

Groepstherapie

Noot

1.Eigene van vrouwengroepen:

1.1.Waarom juist een vrouwengroep?

Levend leren

Thematische interactie

Het stimuleren van de motivatie

1.2.Verschillen tussen seksehomogene en sekseheterogene groepen

1.3.Soorten vrouwengroepen

Gestructureerd

Halfgestructureerd

Ongestructureerd

1.4.Structuur en ontwikkeling

1.Normen

2.Rollen

1.5.Overdrachtsprocessen in een vrouwengroep

Positieve

Negatieve

1.6.Valkuilen in een vrouwengroep

Schijnintimiteit

Zelfonthullers

2.Groepsproces:

1.Parellefase

2.Openingsfase

3.Wederkerigheidsfase

4.Beëindigingsfase

3.De Cons/Th in de groep:

3.1.Aandachtspunten voor interventies van de Cons/Th

Soorten interventies

3.2.Basishouding van de Cons/Th

Overdracht

Tegenoverdracht

3.3.Zelfexpressie

Te leren

Te vermijden

3.4.Feedback geven

3.5.Intake

Maatschappelijke cluster

Lichamelijke cluster

Socialisatie cluster

Intrapsychische cluster

3.6.Basisstijlen van begeleiden

Stimulerende

Zorgende

Betekenis-gevende

Beheersende

4.Overgang en menopauze:

Overgansjaren

Overgangsklachten

5.De pensionering:

5.1.Met pensioen gaan: wat betekent dat?

5.2.Redenen tot pensionering

5.3.Hoe wordt de nakende pensionering beoordeeld?

5.4.Omgaan met pensionering

5.5.Gevolgen van de pensionering

6.Hoe vrouwen omgaan met macht:

1.Slavinnen

2.Pseudo-slavinnen

3.Super-slavinnen

Wapens:

Onzichtbaarheid

Indirectheid

Onhouding

Aangeleerde hulploosheid

Buitensluiten

Nawoord


Voorwoord:
  • Loslaten en nee leren zeggen:

Ik ben het volkomen eens met de uitspraken van Suzanne Braun Levine in haar boek "Eindelijk jezelf".

Zij schrijft "voor mij is de derde levensfase de unieke, productieve periode die voor onze generatie aanbreekt als we de gevreesde mijlpaal van onze vijfigste verjaardag passeren.

Als je de tweede fase ruwweg omschrijft als de vijfentwintig jaar waarin je je bestaan hebt opgebouwd en een bepaalde levensstijl hebt gekregen, kunnen de volgden vijfentwintig jaar een nieuwe kans zijn om dingen beter, anders of verstandiger aan te pakken.

Ik zeg met opzet kunnen, want de mogelijkheden worden voor een groot deel bepaald door geluk: een goede gezondheid, voldoende financiele middelen en goede vrienden. Maar een ander groot deel wordt bepaald door vastberadenheid: risico's durven nemen, veranderingen aanbrengen en nieuwe opties in overweging nemen.

Om die nieuwe kansen te grijpen, moeten we veel van de hoofdzaken in ons leven opnieuw bekijken en van versnelling veranderen.

Zoals iedereen in onze leeftijdsgroep weet, moet je eerst ontkoppelen en letterlijk even de controle uit handen geven voordat je kunt schakelen.

Het valt niet mee om risico's te nemen, te veranderen en je over te geven aan de positieve overtuiging dat er vast wel waardevolle dingen op je pad zullen komen. Het is beangstigend om de meest intieme relaties te moeten herzien. Maar of we het nu als een avontuur zien of niet, we zijn op een leeftijd gekomen dat de omstandigheden ons dwingen om een aantal zaken los te laten, onze kinderen, ons jonge uiterlijk, een paar grote dromen.

We ontkomen er niet aan dat een deel van ons leven afbrokkelt, dat we het rustiger aan moeten doen.

Nee zeggen is de assertieve vorm van loslaten. Het begrip loslaten richt zich op acceptatie en iets laten gaan, maar als je nee zegt, ben je actief bezig om bagage te lozen die in de weg van je vooruitgang staat.

Schrap dingen die geen plaats meer in je leven hebben, die mensen die je vroeger intimideerden van repliek en zie af van gedrag dat je zelf niet oprecht vindt.

Dit zijn allemaal belangrijke manieren om de touwtjes van je leven in handen te nemen.

Ze stellen ons in staat om zonder overbodige bagage rechtstreeks op ons doel af te gaan.

De eerste keren dat je uitdagend nee zegt, zijn de voorboden van de vele keren dat je triomfantelijk ja zult zeggen.(Levine 2005)

Inleiding

Als vrouw in de middenleeftijd heb ik heel wat levenservaring opgedaan in het beroepsonderwijs als lerares Lichamelijke Opvoeding. Ik ben gestopt met lesgeven om medische redenen en cursussen gaan volgen voor vrouwen in de middenleeftijd. Na drie jaar met de dezelfde groep vrouwen sessies gevolgd te hebben, startte ik zelf met het begeleiden van groepen. Zo heb ik verschillende groepen gehad zowel uit het eerste, tweede en derde jaar, telkens 15 sessies per jaar en per groep. Ik leerde heel wat vrouwen kennen.

  • Voor mijn stage aan de A.I.P. gaf ik zowel in het derde als vierde jaar een cursus voor : "constructief denkende vrouwen +45j".
    Ik koos 8 belangrijke thema's die in 8 sessies van 3 uur werden gegeven.

Het is een (basis)training om te groeien, om beter optimaal te leren functioneren.

De hedendaagse psychologie biedt inzichten die ons toelaten om ons functioneren als mens steeds beter te begrijpen, en brengt ons een reeks doeltreffende middelen om dat functioneren te bevorderen.

Deze vaardigheden, helpen ons om meer lessen te trekken uit levenservaringen en observaties en aldus op korte tijd veel meer mensen- en zelfkennis te verwerven.

Het bewust werken aan zichzelf wordt groeien genoemd.

Niet alleen de resultaten van die groei zijn aangenaam, maar het proces zelf kan als het goed wordt gestuurd, heel zalig zijn (Chris Roose).

  • Groeien in groep:

Is min of meer bewust stijgen in niveau van psychologisch functioneren bij de mens (de vrouw), waardoor zij bv. assertiever wordt, wilskrachtiger, positiever denkt, haar negatieve levenservaringen meer conctructief interpreteert beter communiceert ...

Groeien gebeurt omdat men aanvoelt dat men beter kan en dat men gelooft dat men daartoe in staat is.

Groei-inductie is de verzamelnaam voor elke bewuste poging om de persoonlijkheid van de medemens in gunstige zin te doen evalueren.

Daartoe behoren persoonlijkheidstrainingen(cursus optimaal functioneren AIP).

  • Mijn cursus is een soort persoonlijkheidstraining waarbij vrouwen leren bewust positief d.w.z. constructief te gaan denken.

De basis van het optimaal funcitoneren en van de groeiprocessen is het fundamenteel zelfvertrouwen: d.w.z. een beeld van zichzelf en van de omgeving waarbij men de nog niet gerealiseerde, sluimerende mogelijkheden ook tot de realiteit, dus tot het haalbare rekent.

Een optimaal zelfbeeld is een vorm van constructief denken, d.w.z. een manier van denken die uiteindelijk leidt tot het realiseren van de bestaande mogelijkheden in onszelf en in de realiteit rondom ons.

Constructief denken, wordt gekenmerkt door een typische inhoud en door een typische vorm.

Naar inhoud bestaat het vooral in het leren benadrukken van die aspecten die ons stimuleren om verder te groeien en het leren wegduwen van die aspecten die ons afremmen.

Naar vorm is het vooral een manier van denken die plaats grijpt op momenten waarbij we veel kunnen inzien en die door defensieve mensen vaak vermeden worden(optimaal functioneren AIP).

  • Counseling in groep:

Het woord is afkomstig van het Engelse "counsel", dat raad en advies (geven) betekent.

In de jaren veertig bracht Rogers het begrip counseling naar voren als synoniem voor zijn cliëntgerichte psychotherapie.

De basis van zijn aanpak was het mogelijk maken van groei en ontwikkeling op basis van een optimale relatie met de cliënt.

In feite is er nog steeds geen heldere definitie te vinden die alle vormen van counseling omvat en tegelijkertijd alle psychotherapieën uitsluit.

Doelgroep, doelstelling en werkwijze overlappen elkaar daarvoor te veel.

Counseling heeft nog het meeste weg van een vorm van ondersteunende begeleiding met een beperktere reikwijdte dan psychotherapie.

Doorgaans richten counselors zich op de minder ernstige psychosociale problematiek, waarbij van een duidelijke psychiatrische stoornis (nog) geen sprake is.

Vrouwen ervaren bijvoorbeeld aanhoudende stress, voelen zich ongelukkig of functioneren in hun ogen niet optimaal.

Bij de begeleiding staan het diep gaan analyseren van de problematiek en het verwerven van inzicht in de ontstaansgeschiedenis minder op de voorgrond.

Eerder gaat het om kortdurende begeleiding, die primair gericht is op het hier en nu en het ontwikkelen van copingstrategieën vermogen om met problemen of belastende omstandigheden om te gaan.(Humanistische psychologie)

  • Groepstherapie:

Is een verzamelnaam voor therapieën in groepsverband.

Omdat alle deelneemsters hun eigen persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen meebrengen, reageren zij ieder op eigen wijze op de ander, wat voor iedereen een leerzaam proces kan zijn.

Door de veelheid aan mogelijke interacties heeft groepstherapie voordelen boven de individuele.

Cliënten moeten in staat en bereid zijn eigen ervaringen met anderen te delen. Bovendien moeten zij voldoende vertrouwen en veiligheid in de groep vinden om zich te kunnen inzetten.

Meestal worden groepstherapieën ingedeeld volgens de werkwijze: van meer gestructureerd (educatie) tot meer inzichtgevende (ontdekkende).

Een gestructureerde psychotherapie bestaat meestal uit mensen met vergelijkbare problemen.

Tijdens de bijeenkomsten staat vaak een bepaald thema centraal.

Het doel van de therapie is dat cliënten leren beter om te gaan met een bepaald probleem of een bepaalde kant van zichzelf.

Een inzichtgevende psychotherapie bestaat vaak uit mensen met verschillende problemen.

Het doel van de therapie is gevoelens en ervaringen op het spoor te komen die ten grondslag liggen aan de problemen in het heden. Er is meestal geen centraal thema en ieder werkt aan de eigen problemen.

Psychotherapie is een behandelingsmehtode met als doel de psychische klachten en problemen op te heffen of te verminderen.

Noot:

Ook heel wat niet-professonele hulpverlening vindt plaats in groepsverband bijvoorbeeld zelfhulpgroepen (W. Vandereycken, R. van Deth).

Trainingen, vormingen, cursussen worden meestal begeleid door psycho-consulenten.

  • Mijn cursus "constructief denkende vrouwen +45j" is een persoonlijkheidstraining.

Het is een vorm van counseling.

Ik geef als consulent de vrouwen een ondersteundende begeleiding om te groeien, om beter optimaal te gaan functioneren.

Ik leer ze vaardigheden om bewust te werken aan zichzelf en constructief te denken.

Zijn er in de groep vrouwen die psychosociale problemen hebben, dan sta ik open om een individuele begeleiding aan te bieden.

PPT-presentatie van mijn cursus voor de medewerkers van P&P consult:

http://psy.cc/psy/wiki/uploads/Main/VoorstellingRiet3a.ppt